Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 1. A Szolgáltató

Üzemeltető: Duna Kerékpár Kft.
Alapítás éve: 2012.
Székhelye: 1136. Budapest, Szent István park 25. IV. em. 4.
Telephelye: 1132. Budapest, Victor Hugo u 24/B

Cégbírósági bejegyzés szám: 01 09 987721
Cégünk adószáma: 23983786-2-41
Cégünk EU adószáma: HU23983786

 1. A Megrendelő

A munkalapon feltüntetett személy.

 1. A Szolgáltatás

A Megrendelő által Szolgáltatónak átadott kerékpár és kiegészítői (továbbiakban: kerékpár és kiegészítői) meghibásodásának javítása, üzembe helyezése, alkatrészek felszerelése, cseréje díj ellenében.

 1. Az ÁSZF tartalma

Jelen ÁSZF tartalmazza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos általános feltételeket, így Szolgáltató és Megrendelő jogait, kötelezettségeit, valamint egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az egyedi megrendelésnek, így kizárólag az egyedi megrendeléssel együtt alkalmas joghatás kiváltására.
Az egyedi megrendelésben és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint az 1959. évi IV. törvényben (Ptk.) foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

 1. A Szolgáltatás igénybe vétele

Megrendelő a javítani kért kerékpár és kiegészítőit munkalap felvétele mellett adja át Szolgáltatónak. Megrendelő a munkalapon feltünteti nevét és elérhetőségeit (saját belátása szerint e-mail címét), a kerékpár és kiegészítői azonosítását szolgáló adatokat, valamint megjelöli a kerékpár és kiegészítői általa észlelt hibáját. Amennyiben Szolgáltató a javításra vonatkozó megrendelést elvállalja, úgy a kerékpár és kiegészítőit átveszi és a munkalap egy Felek által aláírt példányát Megrendelőnek visszaadja. Felek között a javítási szerződés jelen ÁSZF elfogadásával, a munkalap aláírásával és a kerékpár és kiegészítői átadásával jön létre. A munkalap felvétele időt vesz igénybe, ezért ezt kérjük kalkulálják be. A munkalap felvételétől eltekinteni nem tudunk!

 1. Jogszavatossági nyilatkozat

Megrendelő jelen ÁSZF aláírásával kijelenti, hogy a Szolgáltatónak átadott kerékpár és kiegészítői tekintetében rendelkezési és használati joga áll fenn; kijelenti továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a kerékpár és kiegészítői Szolgáltató általi javítását akadályozná vagy korlátozná. Megrendelő szavatolja, hogy a kerékpár és kiegészítői felett jogszerűen szerzett rendelkezési és használati jogot.

 1. A kerékpár és kiegészítői javítás

Szolgáltató az átvett kerékpár és kiegészítőit a munkalapon jelzett hiba feltárása érdekében bevizsgálja. Amennyiben a bevizsgálás eredményeként kiderül, hogy a jelzett hiba javítása bonyolultabb vagy költségesebb, mint ahogy az előzetesen várható volt, úgy Szolgáltató magasabb javítási díjra tarthat igényt. A javítás különösen akkor tekinthető bonyolultabbnak vagy költségesebbnek, ha a valódi hiba jelentősebb a jelzett hibánál, vagy ha a jelzett hibával összefüggő más hibák is feltárásra kerülnek. Szolgáltató a magasabb javítási díj iránti igényét a bevizsgálást követően Megrendelőnek bejelentheti, amennyiben az az előzetesen megbeszéltektől több, mint 25%-ban eltér. Amennyiben Megrendelő a magasabb javítási díjat nem fogadja el, úgy a szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja. Értesítésként sms-t küldünk/ telefonálunk. 
Amennyiben a bevizsgálás eredményeként Szolgáltató megállapítja, hogy a hiba nem javítható, vagy olyan ok merül fel, amely miatt a javítást megtagadhatja, jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

 1. A garanciális és kárfelelősség kizárása, jótállási igény

Szolgáltató az általa végzett javításért 3 nap garanciát vállal. Átvételtől számított 3 naptári napon belül a kifogásolt hibát Szolgáltató telephelyén (javítás helye) köteles Megrendelő, munkalap és nyugta bemutatásával egyidejűleg jelezni.

"A jótállási igényt a tulajdonos érvényesítheti, még pedig abban az esetben, ha fogyasztónak minősül. Míg a régi Ptk. szerint a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – vagyis nem csak természetes személy, hanem akár cégek, alapítványok, egyesületek is fogyasztónak számítottak, addig a jelenlegi szabályozás csak a természetes személyek számára biztosítja a fogyasztói szerződésekből eredő többletvédelmet.

A szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja meg kell haladja a húszezer forintos értéket.

A jótállás időtartama ilyen esetekben 6 hónap. Természetesen a jótállási kötelezettség nem azt jelenti, hogy 6 hónapon belül jelentkező minden hiba megjavítása automatikusan a vállalkozás költségére történik. Amennyiben a vállalkozás bizonyítani tudja, hogy a hiba a gondatlan használatból eredt, úgy a vállalkozás a többlet költséget kiszámlázhatja.

Mint minden igényérvényesítés esetén, nagyon fontos, hogy a hibát mihamarabb, dokumentáltan jelezzük a vállalkozás felé. A jótállási igényről a vállalkozás jegyzőkönyvet köteles felvenni, a jótállási jegyen pedig a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontján túl kötelező feltüntetni a hiba okát, a kijavítás módját, továbbá a visszaadás időpontját is. "

A belső csere NEM garanciális!

Garanciális - jótállási igény nem érvényesíthető:

 • Nem megfelelő használat vagy karbantartás hiánya esetén.
 • Szakszerűtlenül összeszerelt Kerékpár vagy alkatrészei javítása esetén.
 • A kerékpár és kiegészítői átvételekor nem jelzett, illetve nem észlelhető hibák tekintetében.
 • A típus és szériahibák tekintetében, mely esetben a gyártó által vállalt garancia a mérvadó.
 • Kopásból, elhasználódásból eredő hibák esetén!
 1. A javítás időtartama

Szolgáltató a javítás végeztével sms értesítést küld. Az sms értesítés elküldésétől számított három munkanapon belül a kerékpár átvehető. 

 1. A kerékpár és kiegészítői kiadása

Megrendelő az sms érteítést követően, 3 munkanapon belül köteles a kerékpár és kiegészítőit Szolgáltatótól átvenni. Amennyiben Megrendelő a kerékpár és kiegészítőit a fenti határidőn belül nem veszi át, Szolgáltató jogosult bruttó 500,-Ft/nap tárolási díjat felszámítani.

Szolgáltatót a kerékpár és kiegészítői tekintetében követeléseinek biztosítása céljából kézizálogjog illeti meg. A kézizálogjog esetünkben maga a javításra átadott kerékpár. Amennyiben a munkalapon rögzített várható elkészülési határidőt követő 30 (harminc) naptári napon belül Megrendelő a kerékpár és kiegészítőit nem veszi át, úgy Szolgáltató jogosult a Megrendelővel szembeni követeléseit a zálogtárgyból kielégíteni. A kerékpárt és kiegészítőit értékesítheti, melyből befolyó bevételből a munkadíjat és az addig felmerült tárolási díjat a Szolgáltató levonja.
Szolgáltató a kerékpár és kiegészítőit csak a munkalap bemutatása mellett adja ki Megrendelőnek. Szolgáltató a Megrendelő példányát képező munkalappal való visszaélés esetén az ebből eredő károkért nem vállal felelősséget. A munkalapot minden esetben be kell mutatni a kerékpár átvétele előtt!

 1. A díjfizetés

Megrendelő a javítási díjat legkésőbb a kerékpár és kiegészítői részére történő kiadásával egyidejűleg köteles Szolgáltatónak a helyszínen megfizetni. Szolgáltató a díjfizetésig jogosult a kerékpár és kiegészítőit visszatartani.
Figyelem! Amennyiben a kerékpár és kiegészítői szennyezett, koszos bruttó 3000 Ft tisztítási díjat számítunk fel.
Szolgáltatót a Ptk. 397. § (2) alapján a szerződéssel kapcsolatos követelései biztosítására kézizálogjog illeti meg Megrendelőnek azon vagyontárgyain, amelyek a javítási szerződés következtében kerültek birtokába.

 1. Értesítések

Szolgáltató a Megrendelő részére szóló értesítéseket Megrendelő munkalapon feltüntetett elérhetőségére küldi meg. Az sms és e-mail  üzenet útján közölt értesítések a feladási napon tekintendők kézbesítettnek. A Megrendelőnél keletkező technikai hibák az értesítés kézbesített jellegét nem befolyásolják.
Megrendelő nem hivatkozhat elérhetőségei megváltozására, ha a változásról Szolgáltatót nem tájékoztatta. Amennyiben harmadik személy visszaél Megrendelő elérhetőségével, úgy az ebből eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

 1. A szerződés ideje

A javítási szerződés határozatlan időre jön létre, a szerződés annak teljesítésével szűnik meg. Felek a jelen ÁSZF-ben foglalt esetekben gyakorolhatják elállási, illetve felmondási jogukat.
Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban Szolgáltató addig felmerült díját és esetleg felmerülő kárát megtéríteni.

 1. Adatkezelési, adatvédelmi szabályozás

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a munkalapon megadott személyes adatait Szolgáltató saját rendszerében kezelje és tárolja, valamint a javítási szerződés teljesítése során felhasználja. Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő adatait biztonságosan kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja ki.

ÁSZF KIVONATA

 • Minden esetben munkalapot veszünk fel!
 • A munkalapot a kerékpár visszaadásához be kell mutatni!
 • Az elvégzett munkákra, a kerékpár átvételétől számítva 3 nap garanciát vállalunk!
 • Nem garanciális javítás a belső csere!
 • A javítási határidő után 3 munkanapig tároljuk díjmentesen a kerékpárokat!
 • Az át nem vett kerékpárokat 30 nap eltelte után szabadon értékesíthetjük!
 • Garanciális igény bejelentése munkalap és nyugta/számla ellenében indítható!

 

ELÉRHETŐSÉGEINK:

Telefon: +36-70-451-5526

e-mail: info@dunakerekpar.hu vagy dunakerekpar@gmail.com

Honlap készítés